Oddlužení

Vítejte na stránkách naší společnosti, specializující se na oddlužení neboli osobní bankrot.

Specializujeme se na oddlužení fyzické osoby a osobní bankrot občanů (i oddlužení OSVČ) dle insolvenčního zákona č.182/2006 Sb. a jeho novely č. 294/2013 Sb. platné od 1.1.2014 a zajišťujeme prominutí až 70% dluhů, okamžité zastavení exekucí a okamžité zastavení nárůstu dluhů soudem.

Nejste schopni splácet své závazky? Hrozí vám exekuce nebo vymáhání dlužných splátek? Nabízíme Vám jedinou legální cestu – oddlužení podle insolvenčního zákona.

Oddlužení neboli osobní bankrot je jediné legální řešení neschopnosti dlužníka splácet své závazky vůči věřitelům. Při vyhlášení osobního bankrotu dochází ke sjednocení všech závazků věřitelů vůči dlužníkovi. Oddlužení povoluje soud, který také stanovuje konkrétní způsob oddlužení, zastavuje výkon exekuce a další vymáhání dlužných splátek. Celkový dluh přitom může být snížen až o 70 %.

Mezi hlavní výhody osobního bankrotu patří:

 • ochrana dlužníka – závazky dlužníka jsou řešeny podle insolvenčního zákona a nelze tedy podat žalobu k civilnímu soudu, využít rozhodce či vykonat exekuci
 • stop efekt – při oddlužení nedochází k dalšímu narůstání objemu závazků, ale řeší se závazky v aktuální výši
 • snížení úhrady – snížení celkové úhrady až na 30 % jejich hodnoty (u nezajištěných věřitelů)
 • nakládání s majetkem – dlužník může libovolně disponovat svým majetkem
 • prominutí úhrady – možnost soudního prominutí úhrady nesplacených či nepřihlášených závazků

Jak Vám můžeme pomoci

Pokud se nacházíte ve svízelné finanční situaci a zvažujete osobní bankrot, můžeme vám jako první krok nabídnout úvodní konzultaci zdarma. Zhodnotíme při ní Vaši dluhovou situaci, vytvoříme analýzu proveditelnosti vašeho oddlužení a možnosti vyhlásit osobní bankrot. Poté pro Vás zprostředkujeme vypracování návrhu na povolení oddlužení.

Co je osobní bankrot – oddlužení?

1.)  Oddlužení, neboli osobní bankrot je jediná oficiální a nejrychlejší cesta dle insolvenčního zákona, která Vám umožní snížit celý dluh až o 70% a rozložit jeho splátky po dobu 5 let, po jejichž uplynutí budete úplně bez dluhů, neboť jejich zbytek Vám soud po oddlužení zcela odpustí. Pro úspěšné oddlužení je zapotřebí splňovat podmínky oddlužení (osobní bankrot podmínky).

2.) Oddlužení (osobní bankrot) zajistí ochranu soudu, která:

I. zastaví exekuce a zabrání exekutorům, vymahačům a všem ostatním věřitelům, aby vztáhli ruce na Váš majetek.

II. zastaví jakýkoliv další nárůst dluhu o úroky, penále a smluvní pokuty z prodlení.

III. garantuje zachování Vašeho platu ve výši, v jakém uspokojí Vaše životní náklady

 

Oddlužení a jeho účel

Hlavním účelem oddlužení fyzické osoby/osobního bankrotu je dlužníkům s poctivými úmysly, kteří se do finančních problémů dostali vlastní chybou či neopatrností, poskytnout nový start, uvolnění stresové situace a po dlouhé době zase normální život. Insolvenční zákon, který oddlužení umožňuje má tedy záchranný charakter a dokáže tak okamžitě zastavit exekutory, nárůsty úroků a vymahačské společnosti.

Hlavním cílem oddlužení fyzické osoby je uspokojení věřitelů v co nejvyšší možné výši a současně odpuštění poměrné části dluhů dlužníkovi, kterému je po splacení této části v oddlužení zbytek dluhů zcela odpuštěn.

Jak probíhá oddlužení

1) Telefonická konzultace reálnosti oddlužení klienta

Prvním a nejdůležitějším krokem pro Vaše úspěšné oddlužení je kontaktovat naši společnost a to buď telefonicky, e-mailem, nebo vyplněním kontaktního formuláře oddlužení.

2) Předání podkladů

Jakmile Vám bude provedena telefonická analýza reálnosti oddlužení a Vy budete vhodným adeptem na oddlužení fyzické osoby, konzultant, který s Vámi bude hovořit Vám odešle seznam podkladů, které je potřeba připravit, pro Vaše úspěšné oddlužení.

Mezi tyto základní podklady patří:

 • Doložení aktuálního příjmu
 • Doložení příjmů za poslední 3 roky – čímž jsou výplatní pásky nebo mzdové listy nebo evidenční důchodové listy
 • Listinné doklady všech nevykonatelných dluhů s aktuálními dlužnými částkami a daty, kdy byl naposledy daný dluh splácen
 • Listinné doklady všech vykonatelných dluhů – tedy veškeré podklady, které jste obdrželi od soudu týkající se exekucí
 • Výpis z rejstříku trestů – ne starší než 3 měsíce
 • Rodné listy dětí – v případě, že máte vyživované děti
 • Soudní rozhodnutí o výši výživného – v případě, že platíte na své děti alimenty
 • Soupis movitého a nemovitého majetku – v případě nemovitého majetku nutný tržní odhad ceny nemovitosti

​Ve chvíli, kdy budete mít veškeré výše zmíněné podklady pro Vaše úspěšné oddlužení připraveny, sjednáme osobní schůzku nebo odeslání podkladů poštou.

Podrobný SEZNAM PŘÍLOH:

Povinné přílohy:

1.) Seznam majetku, v němž se označí jednotlivě veškerý dlužníkův majetek, který je předmětem zajišťovacích práv sloužících k uspokojení věřitelů, a veškerý jeho ostatní
majetek; majetek, který je předmětem zajišťovacích práv sloužících k uspokojení věřitelů se uvádí zvlášť.

2.) Seznam závazků, v němž se označí jednotlivě veškeré závazky dlužníka vůči věřitelům, kteří mají právo na uspokojení ze zajištění a veškeré jeho ostatní závazky.
Pokud je některý ze závazků vykonatelný, vyznačí se tato skutečnost v seznamu závazků a přiloží se příslušné rozhodnutí či notářský nebo exekutorský zápis.
U každého závazku vůči věřiteli, který má právo na uspokojení ze zajištění, se označí odkazem na příslušnou položku seznamu majetku, popř. odkazem na údaj
o očekávaných příjmech, majetek sloužící k zajištění příslušné pohledávky.

3.) Listiny dokládající dlužníkovy příjmy za poslední 3 roky (např. kopie potvrzení o příjmech z pracovního poměru, kopie daňových přiznání, výpisy z bankovních účtů).

4.) Výpis z rejstříku trestů dlužníkaxviii, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu nebo člena jeho kolektivního statutárního orgánu, ne starší než 3 měsíce, nebo obdobný doklad členského státu, v němž dlužník v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců.

5.) Listiny, kterých se návrh na povolení oddlužení dovolává a listiny, které prokazují v návrhu na povolení oddlužení tvrzené skutečnosti.

6.) Je-li návrh na povolení oddlužení podáván i jako insolvenční návrh a dlužník je zaměstnavatel - seznam svých zaměstnanců.

7.) Je-li podáván společný návrh manželů na povolení oddlužení – kopie oddacího listu a písemné prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů; podpisy obou manželů musí být úředně ověřeny.

8.) Je-li dlužník právnická osoba - výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného registru, pokud nelze existenci dlužníka ověřit v příslušném registru.

9.) Písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30% jeho pohledávky. Zároveň musí být uvedeno, jaká bude nejnižší hodnota plnění, na kterém se s dlužníkem dohodl; podpis věřitele musí být úředně ověřen.

10.) Jsou-li zde osoby ochotné poskytnout dlužníkovi za účelem splnění oddlužení dar nebo mu po dobu trvání oddlužení platit pravidelné peněžní dávky – písemná darovací smlouva nebo smlouva o důchodu; podpisy těchto osob musí být úředně ověřeny.

11.) Je-li dlužník zastoupen na základě plné moci – plná moc.

 

3) Vypracování návrhu na oddlužení

Jakmile přebereme či obdržíme veškeré podklady pro oddlužení, garantujeme vypracování Vašeho návrhu do 7 pracovních dní (v urgentních případech jsme schopni zpracovat už do 48 hodin).

Vypracovaný návrh na oddlužení čítá zhruba 60-100 stran dle množství Vašich dluhů.

4) Odeslání návrhu na oddlužení

Vypracovaný návrh na oddlužení stačí již pouze podepsat a nechat svůj podpis úředně ověřit a doručit osobně nebo poštou na příslušný Krajský soud.

5) Umístění do insolvenčního rejstříku a vyčkání na rozhodnutí o oddlužení

Ve chvíli, kdy doručíte návrh na oddlužení (v případě osobního doručení do 2 hodin, v případě odeslání poštou do druhého dne) má Krajský soud zveřejňovací povinnost v délce 2 hodin, což znamená, že do 2 hodin od přijetí Vašeho návrhu na oddlužení Vás musí umístit do insolvenčního rejstříku. Jakmile v něm naleznete své jméno, jste již pod ochranou insolvenčního zákona a tím jsou s okamžitou platností zastaveny veškeré exekuce, veškeré nárůsty úroků a veškerá vymahání dluhů.

Velice často se i po Vašem umístění v insolvenčním rejstříků stává, že Vás kontaktují Vaši věřitelé a vyhrožují Vám, že jim musíte okamžitě celý dluh zaplatit najednou, tzv. sesplatnění pohledávky. Na tento akt ale nemá věřitel žádné právo a Vy nemusíte tyto výhružky vnímat až do rozhodnutí soudu.
 

6) Rozhodnutí o povolení oddlužení

Soudy mají oficiálně na rozhodnutí o povolení oddlužení 30 dní. Bohužel jsou ale tak zahlceny žádostmi, že se občas toto období může značně prodloužit. Někdy i na několik měsíců. Pro dlužníka je toto období ale celé pod ochranou insolvenčního zákona a tudíž bezproblémové.

Jakmile soud o povolení oddlužení rozhodne, přidělí Vám tz. insolvenčního správce. S ním se poté spojíte a projednáte svůj případ a formu úhrady splátky v oddlužení. Insolvenční správce tedy nemusí vůbec komunikovat s Vaším zaměstnavatelem a tak se o Vašem oddlužení nemusí nikdo dovědět. Jedinou Vaší povinností je poté
nastavit trvalý platební příkaz ze svého bankovního účtu a každý měsíc odeslat splátku v oddlužení na účet insolvenčního správce.

ODDLUŽENÍ

V dnešní době se dostat do dluhové pasti není nic neobvyklého. Stačí například přijít o zaměstnání či být (i ne svým zaviněním) v těžké životní situaci, která Vás finančně vyčerpá. Pak už stačí jen v posledním zoufalství si vzít několik půjček s myšlenkou, že všechno bude lepší…ale ono je to naopak horší a horší.

ODDLUŽENÍ JE OBECNÝ POJEM PRO VYŘEŠENÍ  SVÝCH FINANČNÍCH ZÁVAZKŮ VŮČI VĚŘITELŮM SOUDNÍ CESTOU.

ZPŮSOBY ODDLUŽENÍ

Oddlužení lze v principu řešit dvěma základními způsoby:

1.) plnění splátkového kalendáře

2.) zpeněžení majetkové podstaty

Rozhodnutí o způsobu oddlužení je v kompetenci nezajištěných věřitelů. Naší snahou je upřednostnění splátkového kalendáře, protože neexistuje efektivní způsob prodeje majetku – viz nucené dražby.

JAK NA ODDLUŽENÍ?

Od roku 2008 platí v České republice insolvenční zákon, dle kterého se lze legálně oddlužit při splnění několika podmínek během 5-ti let. O insolvenci rozhoduje
soud a podmínky jsou striktně dané zákonem (insolvenční zákon). Proto pro laiky je téměř nemožné vypracovat návrh na oddlužení tak precizně, aby byl soudem schválen.

Specializujeme se na všechny typy oddlužení: